Föreningens stadgar

SPST logo liten

§1

Föreningen Sveriges Privata Specialisttandläkare har till syfte:

 

 • Att främja utvecklingen av privat specialistverksamhet inom odontologin;
 • Att verka för fortbildning av specialister;
 • Att bevaka den privata specialistsektorns intressen i frågor av social och ekonomisk natur;
 • Att representera den privata specialistsektorn vid kontakter med myndigheter och andra organisationer

§2

Medlemskap

 

Föreningen står fri från övriga tandvårdsorganisationer och består av ordinarie medlemmar, seniormedlemmar och associerade medlemmar. Ordinarie medlemskap kan förvärvas av specialistkompetent tandläkare som helt eller delvis driver sin verksamhet i privatpraktik. Associerat medlemskap kan förvärvas av tandläkare under specialisttandläkarutbildning, som även driver verksamhet privat. Med seniormedlemskap avses icke verksam specialisttandläkare, som tidigare varit verksam privat.

 

§3

Medlemsavgift erlägges årligen till föreningen enligt följande:

 

a)     Medlemsavgift erlägges av alla medlemmar med belopp som bestämmes av föreningen vid ordinarie sammanträde.

b)    Medlemsavgifterna erlägges på en gång för löpande verksamhetsår före 1 maj.

Medlem som inte senast den 1 september samma år erlagt stadgad avgift för verksamhetsåret anses ha utträtt ur föreningen. Nytt inträde kan av styrelsen beviljas, varvid styrelsen för varje enskilt fall fastställer i vad mån medlemmen skall erlägga resterande avgifter.

 

§4

Föreningens verksamhetsår utgöres av kalenderår.

Föreningen avhåller ordinarie sammanträde en gång per år, vilket är ett årsmöte, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Mötet skall, om ej särskilda skäl föreligger, hållas under våren. Extra sammanträde skall hållas på styrelsens initiativ eller då sådant skriftligen begäres av minst 5 medlemmar. Antalet styrelsemöten bestäms av ordförande.

 

§5

Kallelse till sammanträde delgives föreningens medlemmar per post senast 14 dagar före sammanträdet och kallelse skall dessutom innehålla uppgift på de ärenden, som vid sammanträdet skall behandlas.

 

§6

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 

a)     Val av justeringsmän

b)    Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår

c)     Revisorernas berättelse

d)    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

e)     Bestämmande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår

f)     Val av styrelsemedlemmar för nästkommande verksamhetsår

g)    Val av två revisorer för granskning av styrelsens förvaltning under löpande kalenderår

h)    Val av två ledamöter i föreningens valnämnd för nästkommande verksamhetsår

i)      Övriga frågor

§7

Vid omröstning på föreningens sammanträden äger varje ordinarie medlem en röst. Om ej annat begärs sker val och annan omröstning öppet. I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst vid öppen omröstning, vid sluten sker lottdragning.

 

§8

Föreningens styrelse utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och minst två övriga ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs av föreningen på ordinarie årsmöte för en period på två år. Valordningen är följande: Ordförande, skattmästare och en övrig ledamot väljs varje udda år. Vice ordförande, sekreterare och en övrig ledamot väljs varje jämnt år. Avgår styrelseledamot eller annan förtroendevald under mandatperioden, skall fyllnadsval ske vid närmast kommande årsmöte. Ordförande kan återväljas högst två gånger. För övriga styrelsemedlemmar finns ingen återvalsbegränsning. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Omröstningen inom styrelsen sker öppet med utslagsröst för ordförande. Vid telefonsammanträde skall protokollet justeras av samtliga deltagare.

 

§9

Styrelsen åligger:

 

 • Att handha föreningen angelägenheter
 • Att under gemensam ansvarighet förvalta dess tillgångar
 • Att till årsmötet avgiva en av styrelsen undertecknad berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret

§10

Ordföranden åligger:

 

 • Att kalla till föreningens och styrelsens sammanträden
 • Att vid föreningens och styrelsens sammanträden leda förhandlingarna samt deltaga i justering av protokoll
 • Att som främsta vårdare av föreningens angelägenheter tillse att dess intressen i övrigt bevakas

§11

Sekreteraren åligger:

 

 • Att föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden
 • Att föra diarium över föreningen berörande in- och utgående handlingar

§12

Skattmästaren åligger:

 

 • Att över föreningens ekonomi föra noggranna och specificerade räkenskaper
 • Att emottaga inflytande medel och verkställa alla av föreningen eller styrelsen beslutade utbetalningar
 • Att före den 1 maj ha infodrat medlemsavgifter till föreningen
 • Att för varje verksamhetsår avsluta räkenskaperna och före februari månads utgång hålla dem jämte räkenskapshandlingarna tillgängliga för revisorerna

§13

Ledamot-Matrikelansvarig åligger:

 • Att föra aktuellt medlemsregister och i samverkan med kassör infodra samt registrera medlemsavgifter.

 

§14

Ledamot- Webbansvarig åligger:

 

 • Att administrera och hålla webbsidans innehåll aktuell
 • Att i samverkan med matrikelansvarig ledamot administrera och aktivera eller avaktivera medlemmars inloggning på hemsidan.

 

 

§15

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på årsmötet två revisorer för ett i sänder. Räkenskapsår är kalenderår.

 

Revisorerna åligger:

 

 • Att granska styrelsens förvaltning, samt
 • Att senast 14 dagar före årsmötet till styrelsen avlämna revisionsberättelse jämte yttrande angående ansvarsfrihet

§16

Vid årsmötet utses en valnämnd bestående av två personer, varav en är sammankallande, för en tid av ett år

 

Valnämnden åligger:

 

 • Att avge förslag till kandidater vid alla stadgeenliga eller av föreningen eller styrelsen beslutade val, samt
 • Att, då förslag avser val upptaget på dagordningen för årsmötet, inlämna förslag till styrelsen så tidigt, att förslaget kan delgivas medlemmarna i kallelsen till årsmötet

§17

Ändring av dessa stadgar samt beslut om föreningens upplösning kan ske endast på ordinarie sammanträde varvid för godkännande fordras minst ¾ majoritet av de vid mötet röstberättigade. Förslag till ändring av stadgar eller föreningens upplösning skall senast två månader före ordinarie sammanträde skriftligen ingivas till styrelsen, som har att jämte eget yttrande däröver delgiva detsamma föreningens samtliga medlemmar senast 14 dagar före sammanträdet

 

§18

Vid upplösning av föreningen skall dess tillgångar tillfalla Svenska Tandläkarsällskapets Stipendiefond

 

 

Dessa stadgar är antagna vid årsmötet den 2 september 2021