Vilka specialiteter finns?

SPST logo litenFör information klicka på respektive specialitet

Utreder och behandlar olika funktionsinskränkningar och funktionsrelaterade smärttillstånd inom ansikte, käkar och huvud. Läran om tuggsystemets fysiologi är en studie i hur muskulatur och leder samverkar med tänder eller tandersättningar och om de speciella sjukdomstillstånd som kan utvecklas i detta komplicerade system. Symtombilden är ofta varierande och svårbedömd och tillgången på specialistkompetens inom området är på de flesta håll i landet starkt begränsad. Specialiteten kräver goda insikter bl.a. i allmän odontologi, medicin och psykologi.

Specialister i endodonti arbetar med att diagnostisera och behandla sjukdomstillstånd i tandens pulpa. Eftersom pulpan innehåller tandens nerver så handlar det ofta om att diagnostisera och behandla olika smärttillstånd utgående från pulpavänaden . Dessa kan vara svåra att diagnostisera och bero på infektioner, nervinflammationer, sprickor i tänder m.m.

I vissa fall behandlas dessa med en rotfyllning. I andra fall med ett kirurgiskt ingrepp. Därför är endodontisterna utbildade även i kirurgi. Ofta måste tänder och tandpulpa göras infektionsfria innan planerade rekonstruktioner i form av kronor eller broarbeten ska utföras. I många fall kräver det stor erfarenhet, mycket träning och specialutrustning för att lyckas eliminera dessa infektioner i tandpulpan. I allmäntandvård finns som regel inte dessa resurser och remiss till endodontispecialist är då nödvändig.

I en del fall kommer symtomen inte från tänderna trots att det känns så. Då måste det utredas av specialisten så att inte behandling görs i onödan. I specialistutbildningen ingår fördjupning inom övriga tandvårdsspecialiteter så som Parodontologi, Protetik, Bettfysiologi, Röntgen, Bakteriologi, Kirurgi, Öron-Näsa-Hals, Psykiatri m.fl.

Specialistutbildningen är 3,5 år utöver grundläggande tandläkarutbildning.

Moderna digitala bildbehandlingstekniker har gjort röntgenologens arbete både enklare och mer komplicerat. För en privat specialist har utvecklingen inneburit krav på omfattande investeringar i teknisk utrustning och datautbildning. Många specialister inom oral röntgendiagnostik arbetar även mot öron-näsa-hals-specialister och plastikkirurger.

Specialistområdet för barntandvård har mycket få privata utövare i Sverige. Detta beror främst på landstingens monopolställning som innebär att föräldrar till barn som kräver specialistomhändertagande måste betala hela kostnaden om de väljer att gå till en privat vårdgivare. SPST har som en uttalad målsättning att verka för en ändring av detta förhållande.

Läran om sjukdomar kring tändernas infästning i käkbenet. Tandkött och käkben påverkas av infektionssjukdomen parodontit, tandlossning. Parodontologen utreder och behandlar även motsvarigheten till parodontit hos implantat, dvs periimplantit och de flesta parodontologer utför även tandimplantatbehandlingar.

(Grekiska för rak – orto och dont – tand) – Tandreglering Tandreglering utförs på framförallt fyra grunder: Funktionell, profylaktisk, protetisk och estetisk.

Målsättningen brukar vara att uppnå ett bett som fungerar väl, inte ger anledning till framtida problem, kompenserar saknade tänder och ser bra ut. Idag flyttas även tänder efter tandvandringar som kan ha skett vid tandlossning, för att möjliggöra ersättning av saknade tänder eller av rent kosmetiska skäl.

Vid större avvikelser, där inte bara tänderna utan där käkarna står i avvikande relation till varandra, kan tandregleraren försöka påverka käkarnas tillväxtriktning eller, hos den vuxna patienten, flytta tänderna på så vis att en käkkirurg kan flytta käkarna operativt. Tandregleringen kan alltså utföras i samarbete med flera specialitéer.

Tandställningen kan vara avtagbar eller fast sittande (så kallad ”räls”). Den avtagbara används mest för mindre tippningar och rotationer men idag kan även viss parallell förflyttning åstadkommas. Med fast sittande apparatur kan tänder flyttas i alla led. Apparaturen kan se ut på många sätt och fungerar också på olika sätt. Alla typer av apparatur har sina för- och nackdelar varmed det är svårt att påstå att en särskild typ är ”bäst”.

Vissa modeller fanns redan under 30-talet och de vanligaste kom under 70-talet. Till detta läggs materialutvecklingen som påbörjades under 50-talet med stål och ökade i raskt tempo från de så kallade superelastiska materialens upptäckt 1962. När för- och nackdelar diskuteras nämns effektivitet, bekvämlighet, utseende, behandlingstid och teknisk svårighet som faktorer.

Varför gå hos en privat specialist i tandreglering? En viktig faktor kan vara förtroendet Du känner för just den specialisten. Det kan Du ha fått genom rekommendation av Din tandläkare, ett gott ord från en tidigare patient eller efter det första mötet (konsultationen) hos denna. Det kan vara en fördel att känna att Du kommit ”rätt”. Övriga faktorer som kan spela roll är den metod tandregleraren föreslår, hur stor andel av behandlingen han/hon själv utför, ifall samma behandlare utför hela behandlingen, behandlingens kostnad, öppettider eller praktikens läge.

En oral protetiker är en specialistutbildad tandläkare, som skulle kunna beskrivas som tandläkekonstens arkitekt eller kanske ingenjör.

De vanligaste arbetsuppgifterna är att lösa större tandvårdsproblem där en eller flera tänder saknas, är missprydande eller i så dålig kondition att någon form av protes måste framställas. Det kan vara olika former av avtagbara proteser eller fastsittande kronor och broar i metall eller porslin, antingen fastsatta på tänder eller implantat.

Andra arbetsuppgifter är exempelvis; att fungera som konsult och upprätta terapiförslag åt andra remitterande tandläkare, samordning och ledning vid protetisk behandling när den sker tillsammans med andra specialister eller allmäntandläkare, det kan också vara undervisning eller att utföra protetiska lösningar till patienter med större vävnadsdefekter i käkar och ansikte. Ofta sker behandlingen tillsammans med andra specialister.

I Sverige är oral kirurgi en tandläkarspecialitet medan det i större delen av världen är en medicinsk specialitet, på en del håll både -och. Svensk Käkkirurgisk Förening driver frågan om dubbelkompetens, dvs att specialisten ska ha både läkar- och tandläkarexamen.

Kirurgisk verksamhet inom huvud-halsområdet ställer höga krav på kunskaper hos operatören. Anatomin är komplex och komplikationer kan få allvarliga konsekvenser. Utrustning, lokaler och assisterande personal behöver vara anpassat efter verksamhetens speciella behov. För att säkerställa vårdkvalitet och patientsäkerhet krävs omfattande utbildning bl.a. inom anatomi, allmän medicin och kirurgiska tekniker.

Verksamheten ställer även krav på jourtillgänglighet. Specialistutbildningen är minst tre, ofta fyra år lång. Grundutbildningen till tandläkare ger en mycket begränsad erfarenhet av kirurgiska behandlingsmoment. Till de vanligaste ingreppen som utförs i privata specialistkliniker hör implantatoperationer med därtill hörande bentransplantationer för att skapa förutsättningar samt andra s.k. dentoalveolära operationer av infektioner, visdomständer och munslemhinneförändringar.

Orofacial medicin är sedan 1 juni 2018 en godkänd odontologisk specialitet. Ämnesområdet definieras som prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala tillstånd relaterade till systemsjukdomar och/eller funktionshinder.